Media Outlet Teyit Legal Entity Teyit Medya AŞ Date of first publication 18/09/2022 Date of Latest Change 28/11/2022

2. Editorial Mission

2.1. Editorial Mission Statement

The Media Outlet shall disclose its editorial mission statement which shall be consistent with the fundamental ethical principles of trustworthy journalism, and, as described in the Preamble, should incorporate principles of: ethical practice, good governance, self-regulation and Engagement with the public. A Media Outlet shall set out how it proposes to uphold these journalism principles through its Editorial Guidelines and processes which shall include arrangements in relation to internal accountability and of appropriate external accountability (see clauses 9 – 15). Best practice is to have these arrangements codified and made available publicly.

Does your Media Outlet have an editorial mission statement, or stated set of principles or editorial values?

Yes

Provide that statement here.

Yayın İlkeleri
Yayın ilkeleri, kurumun misyonu ve bağımsız gazetecilik ilkelerinin yanı sıra, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı’nın (IFCN) prensipleriyle uyuşmak zorundadır.

1. Etik İlkeler
Teyit, hızı niteliğe öncelemez. Yeterli ve nitelikli kanıttan yoksun içerikleri yayına sokmaz. Neyin Teyit için haber niteliği taşıdığına editöryal ekip karar verir; ancak deliller için aranan kriterler esnetilemez.

Teyit’in incelediği ve değerlendirdiği tüm bilgi ve kanıtlar, kamuya açık, erişilebilir ve anlaşılabilir kaynaklardan elde edilir. Yorum ve tefsirle çıkarımda bulunulmaz.

Gizli kaynaklardan kural olarak görüş ve bilgi alınmaz. Kaynaklara kimliklerinin gizli tutulacağına dair söz verilemez.

İsim ve resim hakkı ile masumiyet karinesine azami dikkat gösterilir. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şüpheli haberler incelemeye alınmaz, yayınlanmaz. “Herkese açık” olarak paylaşılmayan sosyal medya gönderileri, sosyal medya platformlarına bırakılan yorumlardaki kişilerin isimleri ve profil fotoğrafları yayınlanmaz, kişilerin sosyal medyadaki gizlilik tercihlerine saygı gösterilir.

Adli vakalar, polisin takip etmesini gerektiren süreçler, toplanması yalnızca emniyetin yetki alanında olan kanıtlar dikkate alınmaz.

Yargılanma gerektiren, hüküm verilene kadar şüpheli kalacak olan, delilleri ancak mahkeme kararıyla toplanabilecek şüpheli haberler dikkate alınmaz.

Ancak istihbari faaliyetlerle toplanabilecek deliller ve devletlerin gizli faaliyetleri bilinmeden çözülemeyecek vakalar dikkate alınmaz.

Silahlı örgütlere oksijen verecek içerikler yayınlanmaz, propagandalarının yaygınlaşmasına izin verilmez.

Nefret söyleminin, nefret suçuna dönüşme ihtimali olduğu durumlarda temkinli davranılır, nefreti büyütmeye neden olacak bir yayın yapılmaz.

Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmelerde, kişilerin bulunduğu ruh durumu ve psikolojik faktörler göz önünde tutulur. Bir görgü tanığına travmatik olayları yeniden hatırlatmayı gerektiren sorular yöneltilmez.

Bilgi almaya çalışırken, olay yerindeki görgü tanıkları riskler konusunda uyarılır, kendilerini güvende hissetmedikleri sürece tanıklar zorlanmaz.

Kriz anlarında yanlış bilginin yayılma eğilimindeki artış nedeniyle, insani krizlerin önüne geçmek, masum insanların etkilenmesini engellemek için olağan çalışma şartlarının dışına çıkılabilir. Bu dönemlerde daha dikkatli çalışılır. Kriz anlarında ortaya çıkan “doğru” fotoğraflar ve videolar üzerlerinde şaibe olmadıkça yayınlanmaz. Burada “haber sitesi olmama” kriterine uygun hareket edilir.

Teyit işi insana öncelemez. Teyit’te çalışanların refahı önemsenir, yasayla belirlenmiş temel haklar ile özlük haklarına saygı esastır.

Teyit’e ait herhangi bir içerikte, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, toplumun belli bir kesimini aşağılayan, peşin hükümleri pekiştiren ya da yeniden üreten, hedef gösteren, nefret söylemi niteliği taşıyan ifadeler kullanılamaz. Çalışanlar bu konuda birbirlerine ve okuyucuya karşı sorumludur.

Kırılgan ve dezavantajlı gruplarla ilgili yanlış haberlerin doğrulanmasında, yaygınlık ve aciliyet kriterleri, önem lehine göz ardı edilebilir.

Etnik, dini ve ulusal kimlik ve sembollerle ilgili ifadelerde anayasal sınırlara riayet edilir.

18 yaşının altındaki kaynaklardan velilerinin ya da hukuki sorumlularının izni ve refakati haricinde görüş ve bilgi alınamaz.

18 yaşın altındaki çocukların kurban konumunda olduğu içeriklerde, iddiayı tekrar etmek zorunda kalınan haller müstesna, cinsiyet belirtilmez. (Örneğin, “sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiası” yerine “sekiz yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddiası”)

İddia metinleri, ses ya da görüntü kayıtlarında kullanılan orijinal ifadeler, Teyit’in yayın ilkelerini ihlal etse de değiştirilmeden bırakılabilir.

2. Açıklık ve Hesap Verebilirlik
Belirlenen tüm şüpheli bilgilere ya da şüpheli olduğu iletilen haberlerin tümüne aynı yöntemlerle yaklaşılarak ve aynı araçlar kullanılarak doğrulama ya da yanlışlama yapılır.

Editörler tarafından incelemeye alınacak şüpheli bilgiler, keyfi olarak değil; önem, yaygınlık (viralite) ve aciliyet kriterlerine göre seçilir.

Teyit’te yayınlanan analizlerde doğrulama ya da yanlışlama süreçlerinin tüm aşamaları ile deliller açık bir şekilde ortaya konur.

İçerikte yapılan düzeltme ve güncellemeler açık bir şekilde ortaya konur.

Teyit’in yayınladığı bir içeriğe Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kanalıyla engelleme konduğunda, durum ilgili yargı kararıyla birlikte ve aynı başlıkla okuyucuya duyurulur.

Teyit çalışanlarının ve yöneticilerinin tümünün kimlikleri kamuya açıktır. Çalışanlar kuruma çıkar beyanında bulunur.

Teyit’in finansal kaynakları internet sitesi üzerinden kamuoyuna açıktır. Teyit’te yer alan analizlerin ya da yayınlanan makalelerin hiçbirinde, fon veren kuruluşların etkisi bulunamaz. Teyit’in içerik politikasına ya da metodolojisine yönelik müdahale girişimleri kabul edilmez. Olası bir müdahale girişiminde kurumla ilişki sonlandırılır, durum okuyucuyla paylaşılır.

3. Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Teyit herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmadan bilgilerin kanıtlanabilir gerçeklerini sunar.

İhbar sisteminin sipariş sistemine dönüşmemesine azami dikkat gösterilir. İhbar eden kişi ya da kurumun, ekibi şüpheli bilgi hakkında bilgilendirdiği ön kabulüyle çalışılır. Üçüncü kişi ve kurumların analiz sipariş etmesi, kendi menfaatlerini kollayıcı analizleri yazmaya zorlaması karşısında tavizsiz yaklaşılır, kamu yararı gözetilir.

Teyit’te çoğulculuğa ve farklı dünya görüşlerine saygı gösterilir. Ancak herhangi bir bakış açısının yapılan iş üzerinde etkili olmasına izin verilmez.

Kırılgan ve dezavantajlı grupların önceliklendirilmesi, tarafsızlığın ihlaline yorulamaz.

Bir kurum olarak Teyit ya da bir Teyit çalışanı, belli bir kişi, kurum, siyasi parti, grup ya da çıkar çevresi lehine ya da aleyhine yayın politikası gütmez. Tüm taraflara eşit uzaklıkta, adil, açık, partiler üstü bir tutum benimser. Bu ilke içerik üretiminin tüm aşamalarında gözetilir.

Teyit çalışanları herhangi bir siyasi partinin üyesi olamaz, seçim kampanyalarında görev alamaz. Çalışanlar, şahsi sosyal medya hesapları ya da bloglarında yayın ilkeleri ve editöryal bağımsızlıkla çelişen açıklama ve beyanlarda bulunamaz.

Teyit, herhangi bir ülke, din, dil, ırk, toplum veya etnisite ya da belli bir ideolojiyle ilişkilendirilen söylem ve ifadeler yerine, habercilik ahlakı ve tarafsızlığın gereği olarak, yansız ve kayıtsız ifadeleri tercih eder.

Kişilerin politik yatkınlıkları, çıkar çatışmaları ya da önyargılarının kanıtlara zarar verebileceği varsayılır. Uzmanlarla yapılan görüşmeler, bu nedenle delil değil, delilleri doğrulayabilecek görüşler olarak dikkate alınır. Haberin ya da olayın kaynağı ya da tanığı ile yapılan görüşmeler de doğrudan delil sayılmaz, delilin doğrulanması için bir araçtır.

Tanıklar ve uzmanlarla yapılan görüşmeler, editörlerin gerçek kimlikleriyle yapılır. Müstear isim ve mahlas kullanılmaz, anonim görüşme yapılmaz.

Teyit, kurumla ilgili bir görevden kaynaklı seyahat, kalacak yer ve diğer gereksinimlerin masraflarını karşılar. Üçüncü taraflar, editöryal bir zorunluluk olmadıkça herhangi bir Teyit çalışanı ile maddi ilişkiye giremez.

4. Güncelleme, Düzeltme ve Özür
Teyit için en önemli şey bilginin, haberlerin ya da görsellerin yanlış yayılmasının önüne geçerken, gerçeklerin peşinden gitme ve eleştirel düşünme reflekslerini geliştirmeyi haberi internetten alan tüm kullanıcılar için alışkanlık haline getirmelerini sağlayabilmektir. Bu süreçlerde analiz yeni deliller ışığında güncellenebilir ya da Teyit’in elindeki veriler hatalara yol açmış olabilir. Analiz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, bunu Teyit’in yazdığı analizlere ulaşan herkesin görmesi sağlanır. Maddi ve basit hataların düzeltilmesi bu başlığın dışındadır.

Yayınlanan analize dair yeni bir veri ortaya çıkmışsa ve analizin bu yeni somut veriler çerçevesinde güncellenmesi gerekiyorsa, güncelleme duyurulur. Güncellemeler, analizin ilgili kısmında, hangi tarih ve saatte güncelleme yapıldığı ve analizde neyin değiştirildiği açıklanarak belirtilir. Güncellemeler sosyal medya üzerinden duyurulmaz.

Yazılan bir analize ilişkin bir hata olduğundan şüphe edilirse, inceleme süreci yeniden başlatılır. İnceleme talebi okuyuculardan geldiyse, kaynak istenir. İnceleme sürecinde yine kaynakların açıklığı ilkesi izlenir. Hata tespit edilirse, analizin en alt kısmında hangi tarih ve saatte düzeltme yapıldığı bilgisi paylaşılır.

Yapılan hata, analizin sonucunu değiştirebilecek ya da bir kişi ya da kurumu etkileyebilecek nitelikteyse, düzeltme ile birlikte sosyal medya üzerinden özür dilenir. Özrün niteliğine, ilgili editör karar verir.

Analiz sonucunu değiştirmeyi gerektiren düzeltmelerin yapıldığı analizler, analizin ilk halinin ulaştığı kişi sayısına ulaşılıncaya kadar yaygınlaştırılmaya devam edilir.

Eğer yapılan düzenleme üzerine tekrar bir güncelleme ya da düzeltme yapılması gerekirse, aynı adımlar tekrarlanır.

Teyit’in bir analizi, yasal yollarla tekzip edildiğinde düzeltme politikası izlenir. Hata tespit edilirse tekzip yayınlanır ve içerik bir açıklamayla kaldırılır.

5. Yasal sorumluluk ve hak arama
Teyit’te yasal ve mali sorumlu, Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. adına Mehmet Atakan Foça’dır. Teyit herhangi bir editörünün işinden kaynaklı karşılaşabileceği yasal süreçlerde taraf olur; hukuki masrafları üstlenir.

Üretilen içerikler kaynak belirtilmeden kullanıldığında önce ihtar ile uyarma, ardından mahkeme kararıyla kaldırma yöntemine başvurulur.

İyi niyetinden şüphe duyulan ya da alana zarar verme ihtimali olduğu fark edilen klon yayınlara karşı hukuki önlem alınır.

Is that statement posted online?

Yes

What is the URL where it is published?

https://teyit.org/yayin-ilkeleri